Fr Nl En

Label van de Orde van Advocaten te Luik

De advocaat die het label van de Orde van Advocaten van de balie te Luik inroept, engageert zich om de volgende principes te respecteren :

1. De Orde van Advocaten van de balie te Luik garandeert dat de titularissen van de e-mailadressen, die voorkomen op haar site, toebehoren aan ingeschreven advocaten; deze zijn onderworpen aan strikte verplichtingen inzake rechtschapenheid, competentie (iedere advocaat is gehouden opleiding te volgen) en respect voor het beroepsgeheim.

2. Teneinde het respect voor het beroepsgeheim te verzekeren alsook de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden uitgewisseld per e-mail, raadt de Orde aan haar leden aan van ervoor te zorgen dat de integriteit en veiligheid van de communicatie wordt gegarandeerd.

3. De advocaten aan de balie te Luik delen persoonlijke gegevens eventueel bekomen via e-mail aan niemand mee. Zij respecteren het privéleven van hun cliënten. De website van de advocaten aan de balie te Luik is dus vrijgesteld van cookies of, in ieder geval, van cookies schadelijk voor het privéleven van de surfers.

4. De website van de advocaten van de balie te Luik respecteert de deontologie inzake de persoonlijke reclame. De orde legt aan ieder van haar leden strikte verplichtingen op eigen aan het beroep van advocaat.

5. De advocaten die zich aansluiten bij de principes in dit charter respecteren de auteursrechten. Zonder toelating van derden onthouden zij zich van het gebruik van gegevens van deze derden voor hun eigen website.

6. De aansluiting bij dit label gebiedt van reclamespots en zware downloads te vermijden. De advocaten staan ervoor in dat de gegevens die zij aanbieden op hun website vrij zijn van virussen of schadelijke geschriften.

7. U kan verifiëren dat de bezochte website wel degelijk degene is van de gewenste advocaat door de naam van de advocaat in te geven in de zoekmachine van deze site en door te klikken op de URL die vermeld is bij zijn fiche.

8. Indien u van mening zou zijn dat de advocaat die zich beroept op dit label dit charter niet respecteert, nodigen wij u uit dit te signaleren. De Orde van Advocaten van de balie te Luik stelt alles in het werk opdat haar leden die zich hebben aangesloten bij dit label dit engagement respecteren.

9. Dit label staat ten uwe dienst en zal naar de toekomst toe worden aangepast. We nodigen u bijgevolg uit om ons eender welke suggestie die u nuttig zou lijken, kenbaar te maken.